Skip to content

Varje projekt startar med ett behov och en idé

Oavsett vad man har för avsikt att bygga så börjar resan med en idé som i sin tur bottnar i ett behov. Alla har samma utgångsläge oavsett om man är en professionell bostadsutvecklare, en kommunal verksamhet eller en privatperson.

Projektmålen skiljer sig däremot beroende på vem man är som beställare och åt vem man bygger för, även om gemensamma nämnare som kostnad, kvalitet och tidsaspekt är hörnstenar för varje projekt.

Beroende av vilket behov man har och vilken kompetens man besitter som beställare så handlas projekten upp på olika sätt. Några av de vanligaste entreprenadformerna som används är totalentreprenad, delad entreprenad och utförandeentreprenad.

Ett av våra effektmål som entreprenör är, utöver ovan nämnda resultatmål, att vi tillsammans med kunder och entreprenörer genomför projekten i ett öppet och förutsägbart klimat.

Totalentreprenad

Fördelarna med en totalentreprenad är flera. Som beställare har du bara avtal med ett företag som i sin tur kontraherar underentreprenörer för genomförandet av projektet. Det är den vanligaste entreprenadformen vid nybyggnation och är den som vi i första hand prioriterar i våra entreprenader. I en totalentreprenad är det totalentreprenörens ansvar att säkerställa att projektet håller budget, satta kvalitetsmål och tidsplanen.

Delad entreprenad

Delade entreprenader kan se ut på olika sätt och används i större utsträckning om man som beställare själv har kompetensen att leda och samordna entreprenörer inom ett projekt. Fördelen med en delad entreprenad är att beställaren har mer inflytande över genomförandet och i större utsträckning kan påverka kvaliteten i ett projekt under vägen. Ofta tar underentreprenörer över projekteringsansvaret för eget arbete i delade entreprenader som beställaren i sin tur samordnar. Beställaren samordnar även projektgenomförandet i utförandefasen.

Utförandeentreprenad

Rena utförandeentreprenader är mer sällsynta men inte ovanliga.
I en utförandeentreprenad projekterar beställaren och samordnar genomförandet under byggtiden. Det är en mer krävande upphandlingsform och ställer högre krav på kunskap och kompetens på beställaren.
Fördelen med en utförandeentreprenad är att man som beställare i högre utsträckning påverkar och säkerställer funktionskraven man har för projektet. Den här entreprenadformen är vanligare vid renoveringar av offentliga lokaler och i volymprojekt där liknande enheter byggs upprepade gånger.